български
Последвайте ни на:

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние защитаваме личните данни на своите посетители отговорно. Прочетете повече.

BTL е наясно с нарастващото значение на неприкосновеността, особено що се отнася до защитата и сигурността на личните данни на нашите клиенти, партньори, служители и всички други заинтересовани страни. Като глобална организация, чиито международна търговия, разработка на продукти и управленски структури се простират извън границите на отделните държави, ние непрекъснато се стремим да осигурим и доразвием защитата на личните данни и да надхвърлим минималните изисквания, поставени от правните норми, като същевременно прилагаме последователни и прозрачни правила за прилагане. Целта на тази декларация е да информира обществеността за нашите процедури и възможности за участие във вземането на решения, както и за начините, по които техните лични данни ще бъдат обработвани и използвани от електронни или неелектронни цели.

Основният обхват на защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот се съдържа в Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Европейския съвет от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕК (Общ регламент за защита на данните). Тези правни разпоредби се допълват и уточняват от законите на държавите-членки, както и от вътрешните правила на дружеството, които постепенно се изпълняват, за да се изпълни целта на дружеството да укрепи правата на лицата с лични данни и защитата на личния им живот.

Кои лични данни обработваме?

Личните данни обхващат цялата информация, свързана с идентифицируемо лице, което може да бъде пряко или косвено свързано с тези данни. Нашата компания, в съответствие с принципа за свеждане до минимум на личните данни, постепенно въвежда правила, за да обработва само личните данни, които са необходими за осъществяването на нейните дейности или изисквани от закона. Лични данни са идентификационни данни като име, фамилия, образователна степен, номер на сертификат за раждане, дата на раждане, място на пребиваване, номер на лична карта, данъчен номер, адрес, телефонен номер, факс и адрес на електронна поща. Ние обработваме само данни, предоставени извън правната уредба, с Вашето съгласие.

Защо обработваме лични данни?

Ако законовото задължение, общественият интерес или защитата на жизнено важни интереси на даден субект не го изискват (член 6 GDPR), обработката на лични данни е доброволна. Ние обработваме вашите данни, дадени ни предимно за целите на предоставянето на нашите услуги, за нашите вътрешни нужди и за маркетингови или бизнес цели. Ако решите да отхвърлите обработката или да изтриете личните си данни, можете да ги направите писмено на този адрес на електронна поща gdpr@btlnet.com. Гарантираме изтриването на личните ви данни в рамките на един месец, освен ако няма друго законово изискване.

На кого биха могли да бъдат предоставени данните?

Ние няма да споделяме лични данни с трети страни без подходящо предварително уведомяване. Ако споделяме данните с трети страни, третите страни ще бъдат обвързани със споразумение за спазване на изискванията за защита на данните. На международно ниво нашата компания може да споделя лични данни в сътрудничество с трети страни само когато е обвързана от меморандума за спазване на изискванията за защита на данните, за да спазва GDPR. В някои случаи може да има законово наложено задължение да предоставяте вашите лични данни на публичните органи. Дори и в такива случаи ще поискаме цялата документация, за да защитим интересите ви.

Как гарантираме сигурността на вашите лични данни?

Всички лични данни се обработват и съхраняват безопасно, с оглед на времето и целите, за които са събрани. Ние ще спазим ангажиментите си и ще защитим вашите права според GDPR за целия период. Използваме съвременни изчислителни техники, способни да защитават вашите лични данни, избягвайки тяхното унищожаване, промяна, загуба, неоторизиран достъп или обработка или друга неправилна употреба.

Даване на съгласие

С изключение на случаите, определени със закон, ние обработваме лични данни само с вашето съгласие

Вашите права

Според защитата на личните данни и съгласно GDPR, Вие имате следните права:

  1. В съответствие с принципа за прозрачност Компанията има задължението да ви предоставя информация за връзка с Контролиращия, целта на обработката, периода, за който ще бъдат събрани данните, намерението да предаде данните на трети страни и да информира за правата по-долу. Тези данни ще ви бъдат предоставени от компанията автоматично, след като дадете своето одобрение.
  2. Друго право е достъпът до вашите лични данни, които се предоставят при поискване. Имате право да поискате информацията, ако компанията е обработила данните ви, каква категория лични данни се обработва и периода, за който се обработват данните. При поискване ще ви бъде разрешено да получите достъп или копие на обработваните данни безплатно.
  3. Друг принцип на GDPR е точността на личните данни. Компанията ще предприеме разумни мерки за обработка на точни и актуализирани данни. Компанията има задължението да провери дали обработва точни данни, в противен случай трябва да ги изтрие или поправи. Дори и в този случай компанията носи задължението за предоставяне на информация. Имате право да попълвате личните си данни чрез електронен формуляр или изявление, адресирано до компанията.
  4. GDPR ви дава правото да бъдете забравени или правото да бъдете изтрити. Това право ви дава възможност да изискате от фирмата да изтрие вашите данни и да не ги държи вече, освен ако няма друга правна пречка - например поради обществения интерес или правното задължение, което изисква обработка. Ако има такова изключение, фирмата трябва да Ви информира в рамките на един месец.
  5. Вие имате право да поискате ограничения, за да обработвате данните си. В случай на неточни данни фирмата трябва да ограничи обработката си по време на периода на проверка. Другите случаи включват незаконното им използване и неподходяща обработка, освен в случаите, когато е в ваш интерес да изтриете данните. Последната причина е да подадете жалба за обработка, докато фирмата прецени вашите възражения.
  6. Имате право на преносимост на данни. Това право ви позволява да премествате или прехвърляте личните си данни между контролери.
  7. Както бе споменато по-горе, GDPR ви дава правото да поставите под въпрос обработката на лични данни по всяко време. Ще бъдете уведомени за това право по време на първата комуникация с нашата компания. В случай на протест от Ваша страна, компанията ще прекрати обработката на данните ви, докато не бъдат установени законови причини за обработката.
  8. Не на последно място, GDPR ви дава правото да не бъдете обект на каквото и да е решение само въз основа на автоматизираната обработка на вашите лични данни.

Свържете се с нас

Знаем, че защитата на личните данни е чувствителен въпрос. Затова не се колебайте да се свържете с нас на e-mail адрес gdpr@btlnet.com, на който можете да зададете своите въпроси или да отправите искане за допълнително обяснение.