български
Последвайте ни на:

BTL GROUP
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ


1. Валидност и приложимост на Общите условия за закупуване (ОУЗ)

   1.1 Настоящите Общи условия за закупуване определят взаимните права и задължения на членовете на BTL Group, именно 

BTL Medical Technologies s.r.o., с адрес на управление в Чешката република: Прага 6, Европска 423/178, идентификационен № 28978404 и

BTL Industries AD, с адрес на управление в Република България: София, ул. „Цар Калоян“ № 8 , ет.2, идентификационен №: 175180182 (оттук нататък наричани поотделно „купувач“), 

действащи независимо като купувач, както и на техните договорни и бизнес партньори. ОУЗ са обвързващи за всички търговски сделки между купувача и неговите бизнес партньори, при което купувачът действа като клиент или купувач, включително, без ограничение, договори за работа, договори за услуги или договори със сходен предмет на изпълнение, договори за покупка, включително рамкови поръчки съгласно които се сключват индивидуални договори с горния обхват на изпълнение.

  1.2. При потвърждаване на поръчката на купувача и/или сключване на договор и/или доставка на стока, договорният партньор, който действа като продавач, изпълнител или доставчик (оттук нататък наричан „доставчик“) потвърждава, че се съгласява с разпоредбите на тези  ОУЗ и приема да бъде обвързан с тях в пълния им обхват.

  1.3. Настоящите ОУЗ ще се прилагат в пълна степен, освен ако купувачът и неговият доставчик (оттук нататък заедно наричани „страни по договора“) се споразумеят за друго в писмена форма по отношение на някои условия. Писмените разпоредби, за които страните по договора са постигнали съгласие и които се различават от тези ОУЗ ще имат приоритет пред разпоредбите на тези ОУЗ.

  1.4. Освен ако е определено друго и ако се допуска според характера на обхвата на дейността, терминът „стока“ също включва изпълнението на работи, предоставянето на услуги и подобни дейности, извършвани от доставчика на базата на договор, сключен с купувача.

  1.5. Приложението на общите търговски условия на доставчика е изключено, освен ако те се приемат от купувача в писмена форма. Това е в сила дори ако общите търговски условия на доставчика не са в конфликт с ОУЗ на купувача. Действията на купувача и изпълнението на договори от купувача не се смятат за съгласие от негова страна за приложение на условия, различни от ОУЗ на купувача.

2. Поръчки

  2.1. Писмените поръчки от купувача са обвързващи при положение, че поръчките и потвържденията извършени електронно по е-мейл също се смятат за писмени. Устни или телефонни поръчки се считат за обвързващи само ако в последствие са потвърдени писмено от купувача. Всяка устна поръчка, която не е потвърдена в писмена форма се смята за невалидна.

  2.2. Купувачът има правото да отмени поръчка до времето, в което получи съобщение за приемането й от доставчика.

  2.3. Доставчикът трябва да потвърди поръчка в писмена форма не по-късно от три работни дни от датата на нейното изпращане от купувача. Това условие ще бъде изпълнено, ако поръчката е потвърдена електронно по имейл. Договорът се смята за сключен при писменото  потвърждение на поръчка.

  2.4. Потвърждение на поръчка с промяна или вариация няма да се смята за приемане на тази поръчка и, следователно, сключване на договор. 

3. Място на доставка

  3.1. Мястото на доставка на стоката се уточнява в договор и/или поръчката на купувача. Ако не е уточнено място на доставка, доставчикът се задължава да поиска уточнение за мястото на доставка от купувача и да достави стоката на мястото, посочено от купувача. Изготвя се писмен доклад за доставката на стоката и се подписва от страните по договора или техните представители. Стоката се смята за доставена ако представител на доставчика или превозвачът в случай, че стоката е препратена, физически предаде стоката на купувача или негов оторизиран представител на мястото на доставка и ако този факт е потвърден от купувача или негов упълномощен представител в съответния документ (приемо-предавателен протокол, товарителница (стокова разписка), квитанция за плащане и др.). Рискът от щети по стоката преминава към купувача по време на доставката, ако не е договорено друго.

  3.2. Доставчикът се задължава да достави стоката на точното място, посочено от купувача. Ако купувачът допълнително посочи като място на доставка, доставчикът се задължава да достави стоката до посоченото място. Доставчикът се задължава да предаде информацията относно точното място на доставка и спецификацията на мястото на превозвача, в противен случай стоката не може да се счита за доставена.

  3.3. Ако характерът на стоката позволява това, доставчикът се задължава да достави стоката на европалети или палети със същия размер. Палетите не трябва да бъдат повредени и не трябва да застрашават безопасността на персонала.

  3.4. Всички стоки трябва да са опаковани в съответствие с приложимото законодателство и разпоредбите на избрания превозвач, като доставчикът е отговорен за съответствието с горното и за последиците от евентуално несъответствие.

4. Дата на доставка

  4.1. Датата на доставка, посочена в поръчката за покупка, е задължителна. Ако е определена дата на доставка, по-ранна доставка е възможна само с предварителното писмено съгласие на купувача, като датата, на която е дължима цената, не се променя. Това няма да е валидно ако за дадена поръчка е определен краен срок на доставка вместо дата на доставка, като крайният срок ще започне да тече от датата, на която съответната поръчка е изпратена от купувача, независимо от времето на потвърждаването й от доставчика. Ако в дадена поръчка не е посочена изрична дата на доставка/краен срок, ще се смята, че крайният срок на доставка е 10 работни дни от дата, на която съответната поръчка е изпратена от купувача. Доставчикът няма да се смята за отговорен за забавяне единствено ако такова забавяне е в резултат на изключителни и непредвидими пречки извън контрола на доставчика и само до степента, в която такива причини са достатъчно установени от доставчика при положение, че доставчикът незабавно уведоми купувача за този факт. Доставчикът се задължава незабавно да информира купувача за всички предвидими забавяния на доставката. Неспазването на датата на доставка/крайния срок също включва доставката на стока в определения краен срок/на уговорената дата, но в по-малко количество от определеното в потвърдената поръчка. В добавка към другите правни искове, в случай че доставчикът не спази датата на доставка/крайния срок, купувачът има правото да изисква доставката на стоката и компенсация за щети, причинени в резултат от забавянето, както и да анулира договора. Доставчикът носи отговорност за забавяне на доставката, причинено от подизпълнители на доставчика или трети страни. Купувачът има правото да върне или да откаже ранни доставки или такива в количества над договорените за сметйа на доставчика.

5. Международни търговски условия

  5.1. Доставчикът приема основното условие за доставка „Доставено, мито платено“ (оттук нататък наричано „DDP”) според Международните търговски условия, т.е. продавачът поема всички задължения и отговорности във връзка с процеса на спедиция, освен ако в поръчката  е посочено друго.

  5.2. Ако не е договорено друго между страните, доставчикът поема всички разходи и рискове за доставка на стоката до уговореното място на дестинация и има задължение да освободи стоката при внос и износ, да плаща мита за внос и износ и да извърши всички митнически формалности.

6. Преглед и инспекция

  6.1. BTL си запазва правото да инспектира доставената стока до 30 дена след приемането й, за да установи очевидни дефекти и, според случая, се задължава да направи рекламация на стоката пред доставчика в писмена форма в същия краен срок.

7. Цена на стоката и фактуриране

  7.1. Цената на стоката се определя на базата на ценоразписа на доставчика, който е валиден на датата, когато съответната поръчка е изпратена, т.е. на базата на ценоразписа, който е приложен към договора или който доставчикът е представил на купувача. Промяна в цената е възможна единствено с предварително писмено споразумение на страните по договора. Доставчикът се задължава също така изрично да посочи в ценоразписа всички други разноски във връзка с доставката на стоката, включително, без ограничение, разходи за транспорт до мястото на доставка, такси, данъци (ДДС), и др. Ако това не бъде направено, на доставчика няма да бъдат възстановени тези разходи.

  7.2. Доставчикът ще издаде фактура за стоката след надлежната доставка на стоката, под формата на електронна данъчна квитанция (фактура), която трябва да съдържа всички реквизити според приложимите правни разпоредби и номера на поръчката на купувача; фактурите ще бъдат доставяни електронно. Купувачът изрично приема издаването и приемането на данъчна квитанция в електронна форма според предишното изречение.

  7.3. Фактурата ще бъде дължима до 45 дни след датата на надлежната й доставка до купувача ако не е договорено друго между двете страни. Ако дадена фактура на доставчика не съдържа реквизитите и приложенията, които се изискват според настоящите ОУЗ или ако не е доставена по определения начин (по имейл), ще се смята, че не е надлежно доставена на купувача и срокът за нейното плащане няма да започне до доставката й по начина, посочен по- горе.

  7.4. Купувачът си запазва правото да прихваща вземания, ако има такива, от доставчика според Раздел 1982 от Гражданския кодекс на Република Чехия. Купувачът може да извърши прихващане щом придобие правото да изисква удовлетворение на вземанията си и стане задължен да плати дълга си.

8. Гаранция

  8.1. Доставчикът предоставя гаранция за нетрайните стоки до датата, до която трябва да бъдат използвани или са годни, според посоченото на опаковката на стоката, при положение, че защитната опаковка не е свалена от стоката, освен ако свалянето на опаковката е необходимо за установяване на дефекти. Стока със срок на годност се приема само ако срокът на годност е не по-малко от 6 месеца след доставката до купувача.

  8.2. Доставчикът предоставя гаранция за всички други стоки за период от 24 месеца от датата когато стоката е въведена в експлоатация или когато е използвана за пръв път от купувача. Независимо от предишното изречение, гаранционния период ще изтече не по-късно от 36 месеца след доставка на стоката на купувача. Периодът на гаранцията според настоящия член няма да бъде в сила при положение, че доставчикът предостави по-дълъг гаранционен период. Доставчикът гарантира, че всички стоки или част от тях, които са дефектни или за които се окаже че имат дефект през гаранционния период, ще бъдат, по желание на купувача и независимо от това дали дефектът нарушава договора материално или нематериално, заменени с нови стоки и едновременно транспортирани до мястото, определено от купувача, и/или поправени от доставчика и/или отстъпка от цената на дефектните стоки ще бъде предоставена от доставчика. Същото е в сила при положение, че доставените стоки не отговарят на техническите изисквания или нямат съответните характеристики и не са в съответствие с изискванията, посочени от купувача. Доставчикът се задължава да замени дефектните нетрайни стоки с нови стоки. Всички разходи, свързани с горната процедура, включително разходи за транспорт, се поемат от доставчика. Доставчикът се задължава да отстрани дефекти в рамките на крайния срок, определен от купувача, а при отсъствието на краен срок, в разумен период. Ако доставчикът не отстрани дефектите  в допълнителен срок, определен от купувача, купувачът има правото да анулира договора, изцяло или частично, да изисква компенсация за щети, да отстрани дефектите самостоятелно или да уреди отстраняването им от трето лице, всичко на разноски и риск на доставчика.

  8.3. В случай на сериозен проблем с качеството на стоката, доставчикът се задължава да си сътрудничи с купувача, да предостави на купувача анализ на проблема и да предложи подходящи решения, напр. 8D доклад и други общовалидни стандарти.

  8.4. Доставчикът се задължава да информира купувача за всяка промяна в характера, действието и качествата на стоките.


9. Договорна неустойка

  9.1. В случай, че доставчикът наруши задължението да достави стоката до крайния срок/датата на доставка, трябва да плати на купувача договорна неустойка в размер на 0,05% от цената на стоката, за която се отнася забавянето, за всеки започнат ден на забавяне. Това няма връзка с искове от страна на купувача за пълна компенсация за щети в добавка към и надвишаващи договорната неустойка.


10. Отговорност за дефекти

  10.1. Доставчикът е отговорен пред купувача за дефекти на стоки, които са били налице при стоките по време на тяхната доставка на купувача. Стоките също така се смятат за негодни ако им липсват качества, поради които не отговарят на изискванията за съответната поръчка или качества, свързани с обичайната им цел на потребление.


11. Компенсация за щети

  11.1. Доставчикът ще компенсира купувача за всяка щета, причинена от действия на доставчика, които са довели до посегателство на собствеността на трети лица или права на интелектуална собственост на трети лица във връзка със стоките или тяхната доставка или употреба от купувача или неговите клиенти.
 
12. Застраховка

  12.1. Доставчикът се задължава да сключи застраховка отговорност за щети и застраховка отговорност за разходите за поправка на дефектна стока, застраховка гражданска отговорност за увреждане на здравето, щети на имущество и финансови загуби със застрахователно покритие за минималната сума от 20000 EU за всяко застрахователно събитие, както и да пази тези застраховки валидни, без прекъсване, по време на периода на договорните отношения и по всяко време да може да представи документ по искане на купувача.


13. Интелектуална собственост

  13.1. Ако предметът на договор включва доставка на предмет на интелектуална собственост на купувача (напр. графични дизайни и оформления, лого, аудиовизуални и литературни работи, бази данни, включително предаване или заснемане на материала им), доставчикът се задължава да предостави на купувача ексклузивно право без лицензионни права (роялти) за всички начини на употребата му, като доставчикът също така носи отговорност за безпрепятственото упражняване на тези права от страна на купувача.


14. Поверителност

  14.1. Доставчикът се задължава да третира като търговска тайна всяка търговска и техническа информация, която му е предоставена по време на договорните отношения с купувача и да запази поверителност по отношение на тази информация. Лого, чертежи и подобни предмети на интелектуална собственост, както и основните материали на купувача не трябва да бъдат разкривани или по друг начин предоставяни на трети лица без предварителното писмено съгласие на купувача. Доставчикът има правото да възпроизвежда или разпространява такива артикули единствено с предварителното съгласие на купувача и до степента, в която това е разрешено от законите за интелектуална собственост. Доставчикът се задължава незабавно да върне всички така предоставени артикули на купувача след приключване на ангажиментите. Доставчикът ще задължи подизпълнителите си до степента, посочена в настоящия член. Доставчикът няма право да разкрива пред трети страни информация относно установяването, условията и съдържанието на договорните взаимоотношения и търговското сътрудничество между доставчика и купувача без предварителното писмено съгласие на купувача.


15. Заключителни разпоредби

  15.1. Доставчикът декларира, че стоката, която се доставя от него е в съответствие с правните и всички други общи обвързващи разпоредби, както и с техническите и други стандарти, приложими в Чешката република и ЕС. Доставчикът освен това декларира, че всички стоки са надлежно етикетирани в съответствие със задължителните стандарти, приложими в Чешката република и ЕС, така че всеки потребител ще разполага с цялата надлежна информация. Доставчикът декларира, че отговаря на изискванията на правните и други стандарти за опазване на околната среда.

  15.2. Купувачът има право да запази и обработва за собствени цели данните за доставчика, които са получени при или във връзка с търговските взаимоотношения и които идват както от самия доставчик, така и от трети страни.

  15.3. Договорните взаимоотношения между доставчика и купувача се определят на неексклузивна база и никоя от разпоредбите в настоящите ОУЗ няма да се тълкува като ограничаване на която и да е от страните по договора при преговори и сключване на договори с трети страни със същата или подобна дейност като търговската дейност на страните по договора.

  15.4. Ако отделни разпоредби на настоящите ОУЗ или отделни договори са или станат невалидни и/или неефективни, това няма да има за резултат невалидността и/или неефективността на целите ОУЗ или отделни договори. В такъв случай, страните по договора се задължават да се споразумеят за замяна на тези невалидни и/или неефективни разпоредби с такива, които са възможно най-близо до целите на невалидните и/или неефективните разпоредби.

  15.5. Всички правни взаимоотношения, произтичащи от настоящите ОУЗ или договор, сключен между страните по договора, се ръководят от законите на Чешката Република, в частност Закон № 89/2012 Sb., Граждански кодекс, в актуалната му версия. Всички спорове, които произтичат от правните взаимоотношения между купувача и доставчика според настоящите ОУЗ ще бъдат разрешени в съд с компетентност в адреса на управление на купувача.

  15.6. Настоящите ОУЗ стават валидни и ефективни от 1 август 2019 г. Купувачът има право да промени настоящите ОУЗ едностранно. Най-новата версия на настоящите ОУЗ е налична на сайтовете www.btlnet.com.